2 November Bayern Munich Samai Catatan Rekor 30 Tahun

2 November Bayern Munich Samai Catatan Rekor 30 Tahun